#include <UnitDimension.h>

Public Types

typedef CCompoundUnitElement::ExponentType ExponentType
 
typedef std::vector< ExponentTypeExponentList
 

Public Member Functions

 CUnitDimension ()
 
 CUnitDimension (const CUnitDimension &src)
 
size_t size () const
 
void InitElems ()
 
CUnitDimensionoperator= (const CUnitDimension &rhs)
 
CCompoundUnitElement::ExponentTypeoperator[] (size_t pos)
 
CCompoundUnitElement::ExponentType const & operator[] (size_t pos) const
 
bool operator== (const CUnitDimension &rhs) const
 
bool operator!= (const CUnitDimension &rhs) const
 
CUnitDimensionoperator+= (const CUnitDimension &rhs)
 
CUnitDimensionoperator-= (const CUnitDimension &rhs)
 
const CUnitDimension operator+ (const CUnitDimension &rhs) const
 
const CUnitDimension operator- (const CUnitDimension &rhs) const
 
CUnitDimensionoperator*= (const double &rhs)
 
const CUnitDimension operator* (const double &rhs) const
 
bool IsFundamentalQuantity (size_t fundIdx) const
 
bool IsDimensionless () const
 
bool operator< (const CUnitDimension &rhs) const
 
bool operator> (const CUnitDimension &rhs) const
 
bool operator<= (const CUnitDimension &rhs) const
 
bool operator>= (const CUnitDimension &rhs) const
 
size_t hash_value () const
 

Private Attributes

ExponentList m_EList
 

Member Typedef Documentation

◆ ExponentList

◆ ExponentType

Constructor & Destructor Documentation

◆ CUnitDimension() [1/2]

CUnitDimension::CUnitDimension ( )

◆ CUnitDimension() [2/2]

CUnitDimension::CUnitDimension ( const CUnitDimension src)
inline

Member Function Documentation

◆ hash_value()

size_t CUnitDimension::hash_value ( ) const
inline

◆ InitElems()

void CUnitDimension::InitElems ( )

◆ IsDimensionless()

bool CUnitDimension::IsDimensionless ( ) const
inline

◆ IsFundamentalQuantity()

bool CUnitDimension::IsFundamentalQuantity ( size_t  fundIdx) const
inline

◆ operator!=()

bool CUnitDimension::operator!= ( const CUnitDimension rhs) const
inline

◆ operator*()

const CUnitDimension CUnitDimension::operator* ( const double &  rhs) const
inline

◆ operator*=()

CUnitDimension& CUnitDimension::operator*= ( const double &  rhs)
inline

◆ operator+()

const CUnitDimension CUnitDimension::operator+ ( const CUnitDimension rhs) const
inline

◆ operator+=()

CUnitDimension& CUnitDimension::operator+= ( const CUnitDimension rhs)
inline

◆ operator-()

const CUnitDimension CUnitDimension::operator- ( const CUnitDimension rhs) const
inline

◆ operator-=()

CUnitDimension& CUnitDimension::operator-= ( const CUnitDimension rhs)
inline

◆ operator<()

bool CUnitDimension::operator< ( const CUnitDimension rhs) const
inline

◆ operator<=()

bool CUnitDimension::operator<= ( const CUnitDimension rhs) const
inline

◆ operator=()

CUnitDimension& CUnitDimension::operator= ( const CUnitDimension rhs)
inline

◆ operator==()

bool CUnitDimension::operator== ( const CUnitDimension rhs) const
inline

◆ operator>()

bool CUnitDimension::operator> ( const CUnitDimension rhs) const
inline

◆ operator>=()

bool CUnitDimension::operator>= ( const CUnitDimension rhs) const
inline

◆ operator[]() [1/2]

CCompoundUnitElement::ExponentType& CUnitDimension::operator[] ( size_t  pos)
inline

◆ operator[]() [2/2]

CCompoundUnitElement::ExponentType const& CUnitDimension::operator[] ( size_t  pos) const
inline

◆ size()

size_t CUnitDimension::size ( ) const
inline

Member Data Documentation

◆ m_EList

ExponentList CUnitDimension::m_EList
private