#include <SEScalarMassPerTime.h>

Inherits CCompoundUnit.

Public Member Functions

 MassPerTimeUnit (const std::string &u)
 
virtual ~MassPerTimeUnit ()
 
- Public Member Functions inherited from CCompoundUnit
 CCompoundUnit ()
 
 CCompoundUnit (const std::string &unitString)
 
 CCompoundUnit (const CCompoundUnit &src)
 
virtual ~CCompoundUnit ()
 
const CUnitDimensionGetDimension () const
 
const double & GetBigness () const
 
double GetBias () const
 
CCompoundUnitoperator= (const CCompoundUnit &rhs)
 
CCompoundUnitoperator*= (const CCompoundUnit &rhs)
 
CCompoundUnitoperator/= (const CCompoundUnit &rhs)
 
CCompoundUnit operator* (const CCompoundUnit &rhs) const
 
CCompoundUnit operator/ (const CCompoundUnit &rhs) const
 
CCompoundUnitRaise (CCompoundUnitElement::ExponentType)
 
bool operator== (const CCompoundUnit &rhs) const
 
bool operator!= (const CCompoundUnit &rhs) const
 
bool IsOfType (int quantityTypeID)
 
bool IsOfType (const std::string &quantityName)
 
bool IsDimensionless () const
 
bool IsDecibel () const
 
bool IsUnitEmpty () const
 
double GetDecibelLogScaleFactor () const
 
void DecibelModeOn ()
 
void DecibelModeOff ()
 
CCompoundUnitElementAddElement (const CCompoundUnitElement &)
 
void clear ()
 
void ParseString (const std::string &unitString)
 
std::string GetString () const
 
std::ostream & PrintSelf (std::ostream &output) const
 

Static Public Member Functions

static bool IsValidUnit (const std::string &unit)
 
static const MassPerTimeUnitGetCompoundUnit (const std::string &unit)
 

Static Public Attributes

static const MassPerTimeUnit g_Per_s
 
static const MassPerTimeUnit g_Per_min
 
static const MassPerTimeUnit g_Per_day
 
static const MassPerTimeUnit mg_Per_s
 
static const MassPerTimeUnit mg_Per_min
 
static const MassPerTimeUnit ug_Per_min
 
static const MassPerTimeUnit ug_Per_s
 
static const MassPerTimeUnit kg_Per_s
 

Additional Inherited Members

- Protected Member Functions inherited from CCompoundUnit
void BuildDimension () const
 
void ComputeBigness () const
 

Constructor & Destructor Documentation

◆ MassPerTimeUnit()

MassPerTimeUnit::MassPerTimeUnit ( const std::string &  u)
inline

◆ ~MassPerTimeUnit()

virtual MassPerTimeUnit::~MassPerTimeUnit ( )
inlinevirtual

Member Function Documentation

◆ GetCompoundUnit()

const MassPerTimeUnit & MassPerTimeUnit::GetCompoundUnit ( const std::string &  unit)
static

◆ IsValidUnit()

bool MassPerTimeUnit::IsValidUnit ( const std::string &  unit)
static

Member Data Documentation

◆ g_Per_day

const MassPerTimeUnit MassPerTimeUnit::g_Per_day
static

◆ g_Per_min

const MassPerTimeUnit MassPerTimeUnit::g_Per_min
static

◆ g_Per_s

const MassPerTimeUnit MassPerTimeUnit::g_Per_s
static

◆ kg_Per_s

const MassPerTimeUnit MassPerTimeUnit::kg_Per_s
static

◆ mg_Per_min

const MassPerTimeUnit MassPerTimeUnit::mg_Per_min
static

◆ mg_Per_s

const MassPerTimeUnit MassPerTimeUnit::mg_Per_s
static

◆ ug_Per_min

const MassPerTimeUnit MassPerTimeUnit::ug_Per_min
static

◆ ug_Per_s

const MassPerTimeUnit MassPerTimeUnit::ug_Per_s
static